Login KMS Heeft u een vraag? 0570 - 616 396
Advies, kwaliteit en service op nummer 1!

Algemene voorwaarden

I.ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.Goalpromotions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in het kader van de overeenkomst handelend onder dehandelsnaam Bedrijfskledingdeal dan wel Zorgkledingdeal, gevestigd aan Hanzeweg 31, 7418AV te Deventer, ingeschreven inhet Handelsregister onder KvK-nummer 08130632.

2.Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Goalpromotions een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.Consument: een koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep ofbedrijf.

4.Overeenkomst: iedere tussen Goalpromotions en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Goalpromotions zichjegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.

5.Producten: de in het kader van de overeenkomst door Goalpromotions aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatiefbedoeld, begrepen kunnen zijn, bedrijfskleding, zorgkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkschoenen en aanverwanteartikelen.

6.Webwinkel/website: www.bedrijfskledingdeal.nl dan wel www.zorgkledingdeal.nl.

7.Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op destand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Goalpromotions en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van dehand gewezen.

3.Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voorzover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden,geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig,laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te tredenteneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel ende strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.Elk aan de koper gericht aanbod van Goalpromotions is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Goalpromotions kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, na de aanvaarding daarvan door de koper.

2.De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Goalpromotions dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.Een aanbod van Goalpromotions geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Goalpromotions gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de koper ter hand te stellen.

4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Goalpromotions nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Goalpromotions, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Goalpromotions anders aangeeft.

6.Indien Goalpromotions de koper een orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de koper binnen één werkdagen na ontvangst van de bevestiging, schriftelijk bij Goalpromotions heeft geklaagd omtrent de inhoud van de bevestiging. Op verzoek van Goalpromotions zal de koper Goalpromotions per e-mail ervan in kennis stellen of de orderbevestiging van Goalpromotions juist en volledig is.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

1.In geval de producten in enige mate volgens specificaties van de koper worden vervaardigd of bewerkt (hierna:“maatwerkorders”), zoals in geval van bedrukking, borduren of vermaken van de bestelde producten, staat de koper ervoor in dat


hij alle gevraagde gegevens, zoals het bedrijfslogo van de koper en de gewenste kleuren, die voor de uitvoering van de betreffende maatwerkorder relevant zijn, volledig en op de daartoe door Goalpromotions aangegeven wijze, aan Goalpromotions verstrekt.

2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper opgegeven specificaties. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aan Goalpromotions aangeleverde specificaties. Goalpromotions is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het vervaardigen van een maatwerkorder is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

1. De levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de producten, geschiedt dit op het door de koper opgegeven afleveradres. In geval de koper geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, onverminderd het bepaalde in lid 5, over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

3. Goalpromotions behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval orders in gedeelten worden geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 16, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Goalpromotions verschuldigde bedragen te voldoen.

5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is Goalpromotions gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Goalpromotions verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra vracht-/afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. Alle leveringstermijnen waartoe Goalpromotions zich jegens de koper heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Goalpromotions mogelijk mede afhankelijk van de koper of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Goalpromotions toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Goalpromotions opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 8 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Goalpromotions toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Goalpromotions niet eerder in dan nadat de koper Goalpromotions schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Goalpromotions na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3. Verzuim van Goalpromotions als gevolg van een aan Goalpromotions toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de koper recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

1. Goalpromotions staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde. Tevens staat Goalpromotions ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Goalpromotions garandeert echter geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de productbeschrijvingen en productspecificaties. De koper kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik of onjuiste verwerking van het geleverde.

2. In geval van bezorging worden ten tijde van de levering zichtbare breuk en manco door Goalpromotions slechts verwerkt indien aantekening daarvan op de vrachtbrief is gemaakt met vermelding van de naam en handtekening van de ontvanger en de chauffeur. Mocht van een zodanige breuk of manco sprake zijn, dan dient de koper Goalpromotions daarvan gemotiveerd schriftelijk in kennis te stellen, waarna Goalpromotions een passende oplossing zal treffen. Indien levering evenwel in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de koper en Goalpromotions geschiedt, wordt geacht dat de levering vrij is van schade als de koper de leverantie heeft meegenomen.

3. Gebreken van het geleverde die ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dienen door de koper onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen zeven werkdagen nadat zij door de koper zijn geconstateerd, dan wel redelijkerwijs door de koper hadden kunnen worden geconstateerd, schriftelijk ter kennis van Goalpromotions te worden gebracht.

4. Met betrekking tot producten die Goalpromotions van derden betrekt, blijven de garanties en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid van Goalpromotions in elk geval beperkt tot die garanties en aansprakelijkheid die Goalpromotions van de


leveranciers heeft bedongen en voorts ook slechts in de omvang als die leveranciers hun garanties en hun aansprakelijkheid jegens Goalpromotions zijn nagekomen. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een eventueel door de fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Goalpromotions kunnen doen gelden.

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, komt iedere verplichting van Goalpromotions uit hoofde van gebreken als bedoeld in dit artikel te vervallen zodra drie maanden na de aflevering zijn verstreken.

6. Het bepaalde in de vorige leden laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Na tijdige ontvangst van de kennisgeving van de koper, zal Goalpromotions, indien het bezwaar van de koper naar oordeel van Goalpromotions gegrond is, overgaan tot herstel van het gebrek, vervanging van het product, of terugbetaling van een evenredig deel van de door de koper betaalde prijs, zulks uitsluitend ter keuze van Goalpromotions. In geen geval zal de waarde van de prestatie van Goalpromotions als bedoeld in de vorige zin, de prijs van de gebrekkige leverantie te boven gaan. Goalpromotions is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van gebreken, noch is Goalpromotions gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.

8. Retourzendingen aan Goalpromotions zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 16, door Goalpromotions slechts in ontvangst genomen hoeven te worden en de kosten van die retourzending zullen door Goalpromotions slechts hoeven te worden gedragen indien een en ander geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Goalpromotions. De retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper.

9. Geen grond voor klachten en een beroep op een tekortkoming van Goalpromotions zijn gebreken van het geleverde als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die voor het overige niet aan Goalpromotions dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van na de levering ontstane beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of wasvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Goalpromotions en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Goalpromotions zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Goalpromotions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Goalpromotions heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Goalpromotions zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Indien Goalpromotions bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk te leveren gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Goalpromotions is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Goalpromotions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk door Goalpromotions in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Goalpromotions gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Goalpromotions op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De koper is verplicht de schade die Goalpromotions ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.


5. Indien Goalpromotions de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij door Goalpromotions uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Goalpromotions vermelde prijzen exclusief btw en exclusief eventuele bezorgkosten. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt evenwel de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

2. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen, inkoopprijzen, materiaal en vrachtkosten, is Goalpromotions gerechtigd deze prijsstijgingen aan de koper door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Goalpromotions alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

3. Goalpromotions is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de koper aan Goalpromotions verschuldigde te vorderen. In geval van een consumentenkoop zal Goalpromotions de consument echter nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

4. Zolang de koper jegens Goalpromotions in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Goalpromotions, is Goalpromotions niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.

5. Betaling dient te geschieden op (een van) de door Goalpromotions aangewezen wijze(n) en binnen de door Goalpromotions vermelde of aangezegde termijn.

6. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

7. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen van Goalpromotions op de koper, onmiddellijk opeisbaar.

8. Goalpromotions is gerechtigd om de aan de koper toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan Goalpromotions verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Goalpromotions na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken daarvan.

2. Goalpromotions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Goalpromotions is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de koper slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de koper lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Goalpromotions in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Goalpromotions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Goalpromotions toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

3. Mocht Goalpromotions jegens de koper aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Goalpromotions, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Goalpromotions hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Goalpromotions ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van Goalpromotions is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Goalpromotions betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Goalpromotions ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal zijn aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Goalpromotions afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Goalpromotions dat krachtens die verzekering toepassing vindt.


5. Het eventuele recht van de koper op vergoeding van schade ontstaat pas indien de koper na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Goalpromotions heeft gemeld.

6. De koper vrijwaart Goalpromotions van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Goalpromotions toerekenbaar is.

7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Goalpromotions.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Goalpromotions totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Goalpromotions te bewaren.

4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Goalpromotions rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Goalpromotions hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

6. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Goalpromotions of door Goalpromotions aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient Goalpromotions op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat Goalpromotions de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Goalpromotions staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper.

7. Als de koper, nadat de producten door Goalpromotions aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Goalpromotions dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd na ontstaan van de gronden tot de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Goalpromotions.

2. Bij Goalpromotions ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 15.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN DEEL

1. Goalpromotions is steeds bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Goalpromotions zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra de wijzigingen aan de koper zijn medegedeeld. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden hebben evenwel nimmer betrekking op reeds daarvóór tot stand gekomen overeenkomsten.

2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Goalpromotions aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn, onverminderd toepassing van het bepaalde in het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 14), specifiek en uitsluitend van toepassing op zogenaamde “overeenkomsten op afstand”. Bij


eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit tweede hoofdstuk.

ARTIKEL 15. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Goalpromotions en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Goalpromotions en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Goalpromotions geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Goalpromotions op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

2. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 16. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:

a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

b) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

c) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

d) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

3. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Goalpromotions aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Goalpromotions. Zo spoedig mogelijk nadat Goalpromotions in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Goalpromotions de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Goalpromotions retourneren.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Goalpromotions is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.

7. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.

9. Goalpromotions zal de reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Goalpromotions zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Goalpromotions niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Goalpromotions aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Daarom Zorgkledingdeal

Uitsluitend gerenommeerde kledingmerken

Kwaliteit

Onze kleding is voorzien van het Fair2Wear label

Maatschappelijk verantwoord

De beste deal door ons ruime assortiment

Veelzijdig

Vandaag besteld, is goed advies

Service

Alles inzichtelijk met ons kleding management systeem

Online portaal